ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (FRA019) ทัวร์เยอรมัน-สวิส-ฝรั่งเศส เส้นทางแบบวีไอพี (VIP) (9 วัน 8 คืน)


ทัวร์เยอรมัน ทัวร์สวิส ทัวร์ฝรั่งเศส จัดเส้นทางทริปแบบวีไอพี ทริป 9 วัน 8 คืน นั่งรถไฟ TGV ไปจบทริปที่ปารีส 3 คืน นอนโรงแรมสปาที่ ลูเซิร์น สวิส 1 คืน พักโรงแรมสปาที่ อินเทอร์ลาเก้น 2 คืน ไม่ย้ายที่พักทุกคืน บินตรงการบินไทย เริ่มทริปที่มิวนิค กลับปารีส สบายๆ


การจองตั๋วเครื่องบิน
กรุงเทพ - มิวนิค
ปารีส- กรุงเทพ


ทัวร์ส่วนตัวยุโรป เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
Day 1 - มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุตเซ่น
Day 2 - ฟุตเซ่น - เมืองวาดุซ - เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์
Day 3- ลูเซิร์น - ทิสลิส - อินเทอร์ลาเก้น
Day 4 - อินเทอร์ลาเก้น - หุบเขาอาเร่ - ฮาร์เดอร์คุล์ม (Harder Kulm) - เบลา-เซ (Blausee)
Day 5 - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา
Day 6 - เมืองเบิร์น - สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง - รถไฟ TGV - ปารีส
Day 7 - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ปารีส
Day 8 - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง
Day 9 - ปารีส

 


1 มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุตเซ่น

        รอรับท่าน ณ สนามบินเมือง มิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง หลังผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสาหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสาคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคาบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบา ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านชวานเกา (SCHWANGAU) ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ นำท่านชมความงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่แสนงดงามท่ามกลางพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ท่านจะประทับใจไปกับความงาม และบรรยากาศรอบตัวที่แสนจะโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ซึ่งวอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมยุคกลาง ภายในห้องต่างๆตกแต่งด้วยจิตรกรรมเกี่ยวกับเทพกรีก โรมัน และนิทานเกี่ยวกับอัศวินในยุคกลางซึ่งงดงามมาก นาท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น

 


2 ฟุตเซ่น - เมืองวาดุซ - เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ 

        นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างทางสามารถแวะชม หมู่บ้านโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ตั้งอยู่เชิงเขา สามารถมองเห็น ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ที่ประทับของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นแรงบัลดาลใจในการก่อสร้างปราสาทนอยชวานชไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือภาพวาดเรื่องราวอัศวินแห่งหงส์ในนิยายพื้นบ้าน แวะชม เมืองวาดุช วาดุซเป็นเมืองขนาดเล็กมากๆ และอาจเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่เล็กที่สุด สถานที่ทาการรัฐบาลและรัฐสภายังเล็กมากเลยครับ พวกเราเข้าไปนมัสการพระในโบสถ์ประจาเมือง แล้วตั้งใจจะเดินขึ้นเขาไปที่พระราชวังวาดุซสักหน่อย แต่ปรากฎว่าไม่ได้ขึ้นไป เพราะวันนั้นพระองค์เจ้าชายทรงประทับอยู่พอดี ก็เลยไม่ขึ้นดีกว่าครับ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น ที่พัก : แนะนำ ที่พัก Hotel villa honegg โรงแรมสปาบนภูเขาสูง 1,400 เมตร ดื่มด่าทั้งการผ่อนคลายร่างกายและการชมวิวสวยๆ ได้ในเวลาเดียวกัน *** ต้องจองล่วงหน้า ห้องเต็มเร็วมาก ***

 3 ลูเซิร์น - ทิสลิส - อินเทอร์ลาเก้น

        นำท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นาท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถ้าน้าแข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก ให้เวลาท่านเดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk " สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน้าทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่าน สู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg ศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้น และยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ

 
4 อินเทอร์ลาเก้น - หุบเขาอาเร่ - ฮาร์เดอร์คุล์ม (Harder Kulm) - เบลา-เซ (Blausee)

       นำท่านสู่ หุบเขาอาเร่ (Aare Gorge) (เดินทาง 30 นาที) หรือที่รู้จักกันในชื่อ อาเร่ชลุคท์ (Aareschlucht) สายน้าสีมรกต ตั้งอยู่ที่เมือง Meiringen เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ถูกโอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดขุนเขา สายน้ำมรกตนี้เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจากเทือกเขาเอลลป์ ไหลลัดเลาะตามหมู่บ้าน ในที่สุดจะกลายเป็นแม่น้าอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบที่เมือง Interlarken เป็นหุบเหวที่โดดเด่นในเรื่องของโตรกหินผาที่ทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้า โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชันขึ้นไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) จากนั้น (เดินทาง 40 นาที) พาท่านขึ้นจุดชมวิว Harder Kulm เป็นภูเขาทางตอนบนของเมือง Interlaken ที่มีชื่อเสียงจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นเมือง Interlaken ได้ทั้งเมือง พร้อมด้วยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบที่ขนาบข้างเมืองไว้ ได้แก่ Thun Lake ทางทิศตะวันตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุดอลังการได้แก่ Jungfrao, Eiger และ Monch ทะเลสาบเบลาเซ จุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบ

 
5 อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา

        สถานีรถไฟ GLINDELWALD GRUND (90 กิโลเมตร) เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ เพราะจากจุดนี้ (ถ้าอากาศอำนวย) ท่านจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบาคเซสีน้ำเงิน และยอดเขาสวิส คือ เวทเทอร์ฮอร์น ชเรคฮอร์น โอเกอร์ และจุงเฟรา จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูง 11,333 ฟิตระหว่างทางท่านจะได้พบทัศนียภาพงดงามดุจภาพวาด 09.55 น. ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ด้วยรถไฟขบวนที่ 447 10.19 น. ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG 10.30 น. ออกจากสถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 547 11.22 น. ถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนยอดเขา ** ต้องจองล่วงหน้า ** จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง ช่วงขากลับ 14.00 น. ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สู่สถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 560 14.50 น. ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG 15.01 น. ออกเดินทางสู่ LAUTER BRUNNEN ด้วยรถไฟขบวนที่ 360 15.51 น. เดินทางถึงสถานี LAUTER BRUNNEN เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านชมวิวที่งดงามจากจุดนี้ (ถ้าอากาศอำนวย) ท่านจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบ้าคเซ สีน้ำเงินและผู้ยิ่งใหญ่ของยอดเขาสวิส คือ เว็ทเทอร์ฮอร์น ชเร็คฮอร์น โอเกอร์และยุงเฟราย้อค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (70 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับตาแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้และยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปีค.ศ. 2010 อีกด้วย เดินทางถึง กรุงเบิร์น (BERN)

 


6 เมืองเบิร์น - สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง - รถไฟ TGV - ปารีส

         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (240 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เนื่องจากเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามตั้งแต่สมัยยุคกลางบริเวณย่านเมืองเก่ายังคงความสมบูรณ์ของกลิ่นอายในอดีตขณะเดียวกันก็เป็นมหานครที่พร้อมสรรพด้วยความทันสมัย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสภายุโรป รวมถึงศาลด้านสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปอีกด้วย แต่สตราสบูร์กก็ยังคงมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมหลายๆ ด้านที่ได้รับอิทธิพลจากเยอรมัน เช่น สาเนียงท้องถิ่นของแคว้นอัลซาส สถาปัตยกรรม อาหาร ชื่อของสถานที่สาคัญ ฯลฯ และนี่คือเสน่ห์อีกด้านที่ทาให้เมืองสวยในอ้อมกอดของแม่น้าอิลล์แห่งนี้เป็นจุดหมายที่ท่านควรมาเยือน นำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถไฟสู่ กรุงปารีส ซึ่งเป็นรถไฟที่ทำความเร็ว ได้ถึง 280 กม. ต่อชั่วโมง ซึ่งจัดว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในทวีปยุโรปขบวนหนึ่ง พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับที่นั่งแสนสบายระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย รถไฟด่วน TGV 2440 เดินทางถึง กรุงปารีส มืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่พัก : โรงแรม RADISSON BLU HOTEL, PARIS-BOULOGNE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า7 ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ปารีส

      ชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสาคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่นามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ชมผลงานภาพวาด Mona Lisa ผลงานโด่งดังของ Leonardo da Vinci ศิลปินชาวตาเลียนชื่อ โมนาลิซ่า เป็นภาพวาดหญิงสาวที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างหลากหลาย จุดเด่นตรงรอยยิ้มที่มุมปาก และดวงตาที่มีเสน่ห์ราวกับมีชีวิตสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมศิลปะชิ้นนี้ได้ ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วขนาดใหญ่สัญลักษณ์ที่เด่นสง่าตั้งอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บน ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้าแซน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุด และโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่าน เข้าชมมหาวิหารนอทเทรอดาม เดอ ปารีส (Cath?drale Notre Dame de Paris) มหาวิหารนอเทรอดาม เป็นมหาวิหารสมัยกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอธิคแบบฝรั่งเศส นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรูหรา สินค้าแฟชั่นมากมาย จากนั้นนำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแม่น้ำแซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตรเป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยนำเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส

 8 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง

       เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆ ของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่

พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ำหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ำหอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน้ำหอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้นกาเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน้ำหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napol?on Bonaparte III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำหอมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ำหอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื้อน้ำหอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

 

 

9 ปารีส - กรุงเทพฯ

         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส เวลา 13.40 น.ออกดินทางจากกรุงปารีส โดยสายการบินไทย

หรือสายการบินอื่นๆ ตามเวลาท่านกำหนด หากมีเวลาเหลือ รถตู้พาเที่ยวที่อื่นๆ ในปารีส ตามต้องการ และส่งท่าน ณ สนามบิน ก่อนเวลาบิน อย่างน้อย 4 ชม.


ราคา

ค่ารถตู้พร้อมคนขับ ราคาวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

1. ค่ารถตู้พร้อมคนขับ (ราคารวมค่าน้ำมัน ทางด่วน โรงแรมและอาหารของคนขับแล้ว)
2. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

1.โรงแรมของท่าน
2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)