ราคาและการจอง

 

การจอง


1 เลือกช่วงเวลาที่เดินทาง และจองได้ที่ Email : info.seeyouagain@gmail.com

 • ควรจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน และท่านจะทราบจำนวนผู้เดินทางจริง 1 เดือนก่อนเดินทาง
 • จะออกเดินทาง หากมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 4 ท่าน ขึ้นไป กรุณาเช็คว่าทริปออกเดินทางได้หรือไม่ ก่อนจองตั๋วเครื่องบิน และขอวีซ่า


2 SEE YOU AGAIN จะทำการคอนเฟิร์มกลับ และแจ้งให้ท่านมัดจำ 10,000 บาท ต่อท่าน และจะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน


Account Name : See You Again Co.,LTD

Bank Name : CIMB Thai Bank Public Company LTD.

ปล. ราคาไม่รวม VAT 7% 3 หลังจากได้รับมัดจำแล้ว หริ่นจะลงชื่อท่านในตารางทัวร์ เมื่อได้จำนวน 4 ท่านแล้ว หริ่นจะออกเอกสารจองทัวร์ เพื่อให้ท่านจองตั๋วเครื่องบิน และขอวีซ่านะคะ ส่วนจำนวนลูกทัวร์ที่เดินทางจริง จะสรุปให้ท่านทราบก่อนเดินทาง 30 วัน และท่านต้องชำระค่าทัวร์ที่เหลือ อย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง 

 


การเลื่อนและยกเลิกการเดินทาง

 • หากต้องการเลื่อนเดินทาง ต้องเลื่อนการเดินทางก่อนอย่างน้อย 120 วัน
 • การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอีเมล์ info.seeyouagain@gmail.com
 • หากการเลื่อนของท่าน มีผลต่อการจองโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายไปแล้วตามจริง จะต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • หากมัดจำแล้ว มีผู้เดินทางต่ำกว่า 4 ท่าน และทริปไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะได้รับมัดจำคืน 100% ภายใน 7 วันราคาจอยกรุ๊ปยุโรปตะวันออก

ราคา                     ผู้ใหญ่                       

เด็ก 6-15 ขวบ

(มีเตียง)

เด็ก 3-5 ขวบ

(ไม่มีเตียง)

เดินทาง 4 ท่าน 60,900

56,900

50,900

เดินทาง 5 ท่าน

55,900

51,900

45,900

เดินทาง 6-8 ท่าน

48,900

44,900

38,900

เดินทาง 9-10 ท่าน

47,900

43,900

37,900

เดินทาง 11-12 ท่าน

46,900

42,900

36,900

เดินทาง 13-14 ท่าน

45,900

41,900

35,900

เดินทาง 15 ท่าน

44,900

40,900

34,900

 

เงื่อนไข

 • ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางจริง ไม่ใช่ผู้จอง และจะแจ้งทางอีเมล์ให้ทางล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 1 เดือน 
 • หากพักเดี่ยว จ่ายเพิ่มส่วนต่าง ท่านละ 13,500 บาท
 • รับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป หากต่ำกว่านี้ กรุณาเหมาทริป 4 ท่าน ขึ้นไปค่ะ 


ค่าทัวร์รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารเช้า ระดับราคา 100 ยูโร/คืน เฉลี่ยกัน จำนวน 7 คืน 
 • รถนำเที่ยว พร้อมคนขับ
 • หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน
 • ค่าเช้าชมสถานที่ได้แก่ 1. พระราชงวังเชินน์บรุนน์ 2. ปราสาทปราก 3. ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ 4. ล่องเรือพร้อมอาหารค่ำ ที่กรุงบูดาเปสต์
 • น้ำดื่ม คนละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ประกันเดินทางแบบกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษา 500,000 บาท และความคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • SIM WIFI ใช้ได้ 4 ประเทศ จำนวน 8 วัน


ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและวีซ่า
 • อาหารเที่ยงและอาหารเย็น อิสระ และจ่ายเองหน้างานตามจริง (ยกเว้น มื้อล่องเรือที่บูดาเปสต์ ที่รวมในค่าทัวร์แล้ว)
 • ค่าทิปคนรถ ตามพอใจ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามพอใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ระหว่างทริป ณ โรงแรมที่พัก และระหว่างทริป
 • อื่นๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%