Miss Ampha Kaewsaengtham / Marketing Director & Tour Leader นางสาวอำภา แก้วแสงธรรม


 

 Miss Ampha Kaewsaengtham

อำภา แก้วแสงธรรม (วาวา) 

Marketing Director /มัคคุเทศก์และทัวร์ลีดเดอร์มีไลเซ่น  ดูแลฝ่ายการตลาด ผู้เชี่ยวชาญยุโรปตะวันออก ไกด์เซอร์เบีย ทัวร์เซอร์เบีย และการขอวีซ่าเชงเก้น  รวมถึงรับจองโรงแรม ตั๋วท่องเที่ยว บัตรโดยสารรถไฟ ครบครัน