วิธีขอวีซ่าอังกฤษ

 

วิธีขอวีซ่าอังกฤษ

 

 เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าอังกฤษ

  • กรอกเอกสารออนไลน์เท่านั้น www.vfs-uk-th.com
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาหน้าวีซ่าอังกฤษที่เคยได้ 1 ใบ หากหน้าวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่านั้นด้วย
  • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร อายุไม่เกิน 1 เดือน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีชื่อผู้สมัคร (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน)
  • ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองตัวจริงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
  • เอกสารทางการเงิน เช่น (สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมมีการเคลื่อนไหวล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
  • โดยวันที่ออกเอกสารจะต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor Letter (โดยสมาชิกในครอบครัวที่ออกค่าใช้จ่ายให้) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Ticket Reservation) เอกสารจะต้องระบุ ชื่อสายการบินนั้นๆ รวมทั้งข้อมูลวัน-เวลา เดินทาง เที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสาร ในกรณีผู้สมัครจองผ่านทาง Travel Agency หรือสายการบินโดยตรง
  • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง  รวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่เข้าพัก และที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ในกรณีเข้าพักมากกว่า 1 แห่ง จำนวนคืนที่เข้าพักไม่ควรทับซ้อนกัน
  • ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง

 

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ผู้ให้บริการขอวีซ่ามืออาชีพ 

โดย อำภา แก้วแสงธรรม (วา) 
โทร. 063-9155199
Line : seeyouagainthailand

http://europe4thai.com

คลิกลิงค์แอดไลน์ที่ลิงค์นี้นะคะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

  

ค่าบริการ

วีซ่าท่องเที่ยว  ราคา 9,500 บาท/ต่อท่าน  ราคานี้รวมค่าสมัครวีซ่าของสถานทูตและของศูนย์ยื่นวีซ่า แต่ไม่รวมค่าแปลหน้าละ 300 บาท  หากมีแปล ขอเบิกเพิ่มภายหลังค่ะ และไม่รวมประกันการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : 

 -  ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์ 

-   โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูตและการอนุมัติเข้าประเทศเป็นอำนาจของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

-  ระยะเวลาการรอผลวีซ่าและผลวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น ไม่สามารถการันตีล่วงหน้า

- ยกเลิกทำวีซ่าเอง ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

- การเปลี่ยนประเทศทำวีซ่าไม่สามารถทำได้ หากเปลี่ยนประเทศจะต้องจ่ายเงินค่าทำวีซ่าใหม่เท่านั้น

- การโอนเงินคือการยืนยันสั่งจ้างงานและถือว่ารับทราบเงื่อนไขของการเสนอราคา

 

 ราคาไม่รวม 

1. ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 300 บาท (ถ้ามีแปล)

2.  ไม่รวมประกันการเดินทาง

3. ใบจองโรงแรม สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ราคาโปรดสอบถาม 

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1.ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

2.ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

3. จองคิวนัดหมายวันทำวีซ่า และตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

4.กรอกใบสมัครวีซ่า

5.ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ 

6.ดำเนินการซื้อประกันการเดินทางให้ลูกค้า (ลูกค้าจ่ายค่าประกันเอง) 

7.ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

8.ไปรับพาสปอร์ตแทนลูกค้าหลังจากสถานทูตแจ้งให้ไปรับพาสปอร์ต

9.ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตคืนแก่ลูกค้า

 

บริการเสริม สำหรับท่านที่ทำวีซ่าเอง 

 หากท่านทำวีซ่าเอง เรามีบริการเสริม ดังนี้ คลิก

 http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1108

 

ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคโควิด19 สำหรับชาวต่างชาติใช้เข้าไทยเพื่อขอใบ COE

ต้องซื้อแบบไหน?

  Click !! http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1130#