วิธีขอวีซ่าอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

 

วิธีขอวีซ่าอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

 

 เอกสารสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

  • กรอกเอกสารออนไลน์เท่านั้น www.vfs-uk-th.com
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาหน้าวีซ่าอังกฤษที่เคยได้ 1 ใบ หากหน้าวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่านั้นด้วย
  • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร อายุไม่เกิน 1 เดือน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีชื่อผู้สมัคร (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน)
  • ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองตัวจริงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
  • เอกสารทางการเงิน เช่น (สเตดเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor Letter (โดยสมาชิกในครอบครัวที่ออกค่าใช้จ่ายให้) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Ticket Reservation) เอกสารจะต้องระบุ ชื่อสายการบินนั้นๆ รวมทั้งข้อมูลวัน-เวลา เดินทาง เที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสาร ในกรณีผู้สมัครจองผ่านทาง Travel Agency หรือสายการบินโดยตรง
  • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง  รวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่เข้าพัก และที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ในกรณีเข้าพักมากกว่า 1 แห่ง จำนวนคืนที่เข้าพักไม่ควรทับซ้อนกัน
  • ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง

 

ค่าบริการวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ แบบสมัคร 6 เดือน

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ  ราคา 12,500 บาท/ต่อท่าน 

ราคานี้รวมค่าสมัครวีซ่าของสถานทูตและของศูนย์ยื่นวีซ่า VFS

#ไม่รวมค่าแปลหน้าละ 300 บาท หากมีแปลจะขอเบิกเงินเพิ่ม

#ไม่รวมประกันการเดินทาง หากต้องการให้ซื้อให้โปรดแจ้ง บริษัทจะส่งราคาประกันให้ท่านเลือก

และท่านโอนเงินค่าประกันเพิ่ม ราคาจ่ายตามจริง ไม่มีบวกเพิ่ม

#ไม่รวมค่าบริการกรณียื่นแบบขอผลด่วน,ไม่รวมกรณียื่นในห้อง VIP พรีเมียมเลาน์,ไม่รวมกรณียืมพาสปอร์ตออกมาระหว่างพิจารณาวีซ่า ท่านจ่ายให้ VFS

#ไม่มีบริการทำใบจองที่พักใช้ยื่นวีซ่า ท่านทำใบจองเองแล้วส่งไฟล์เอกสารให้บริษัท ขอแนะนำให้จองแบบยังไม่จ่ายเงินและแบบยกเลิกได้

 

เงื่อนไขการเสนอราคา : 

 - การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

 - หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง

 - ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

 - หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 - ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 - ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า

  -ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

 - ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

 - บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า  แต่การจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านและเป็นความรับผิดชอบของท่านในเตรียมเอกสารเพื่อแสดงให้ ตม. ตรวจสอบในการเข้าประเทศ หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.เข้าประเทศปลายทางได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

 ราคาไม่รวม 

1. ไม่รวมค่าแปลเอกสาร หน้าละ 300 บาท (ถ้ามีแปล)

2. ไม่รวมประกันการเดินทาง หากให้ซื้อให้ ท่านโอนเงินเพิ่ม

3. ไม่รวมค่าบริการ VFS กรณียื่นแบบขอผลด่วน,ไม่รวมกรณียื่นในห้อง VIP พรีเมียมเลาน์,

ไม่รวมกรณียืมพาสปอร์ตออกมาระหว่างพิจารณาวีซ่า ท่านจ่ายให้ VFS 

4. ไม่รวมทำจดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษ  สถานทูตไม้ได้บังคับยื่น แต่หากท่านต้องการยื่น โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า  มีค่าบริการหน้าละ 500 บาท

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1.ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

2.ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

3.กรอกใบสมัครวีซ่า

4.จองคิวนัดหมายวันทำวีซ่า และตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

5.ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ หากมีแปล

6.ดำเนินการซื้อประกันการเดินทางให้ลูกค้า (ลูกค้าจ่ายค่าประกันเพิ่ม) 

7.ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

 

รับทำวีซ่าอังกฤษ

โทร. 081-5662214

Line : seeyouagainthailand

คลิกลิงค์แอดไลน์ที่ลิงค์นี้นะคะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand