ไปเช็กขอวีซ่าอะไร/ วิธีขอวีซ่าเช็ก

 

 

ไปเช็ก ขอวีซ่าอะไร/ วิธีขอวีซ่าเช็ก

 

 

1.ทราบประเภทวีซ่า > 2. เตรียมหลักฐานการยืนขอวีซ่า > 3. ทำการนัดหมายขอวีซ่า > 4. รับวีซ่า

 

ขอได้ที่ไหน 

วีซ่าท่องเที่ยว ขอได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Czech Republic Bangkok

 ประเภทวีซ่า

สำหรับการไปเที่ยวเช็คจะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (Tourism) ซึ่งเป็นวีซ่าเชงเก้นระยะสั้น (short-term Schengen visa) สามารถอยู่ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไม่เกิน 90 วัน  สามารถขอล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

 


หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า

(เอกสารที่เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

 

• แบบฟอร์มใบสมัคร

 

• ภาพถ่ายสองสี: พื้นหลังสีขาว
- ขนาด 35 x45 มม.
- อายุไม่เกิน 6 เดือน

 

• หนังสือเดินทางเดิมที่ยังไม่หมดอายุและยังมีอายุใช้งานอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่จบทริป

 

• สำเนาพาสปอร์ต 2 ใบ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

• สำเนาของหน้าในพาสปอร์ตทั้งหมดที่มีบันทึกวีซ่าเชงเก้น, วีซ่าสหราชอาณาจักร, วีซ่าอเมริกา และวีซ่าแคนดา

 

• การจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ: เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ เอกสารต้องรายงานชื่อเต็มของผู้สมัคร

 

• การจองโรงแรม: เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

- การจองจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทาง 

 

- เอกสารจะต้องรายงานชื่อโรงแรมที่อยู่โรงแรมและชื่อผู้สมัครทุกคน

 

• แผนการเดินทาง

 

• หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่เพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง อาทิ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดตภายใน 7 วันก่อนยื่นวีซ่า 

 

- ต้นฉบับและสำเนาของหนังสือธนาคารพร้อมหลักฐานการทำธุรกรรม 3 เดือนล่าสุดและอัพเดตภายใน 7 วันก่อนยื่นวีซ่า

 

 

 

สำหรับผู้สมัครที่มีฐานะการเงินไม่เพียงพอ:

- หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินของสปอนเซอร์

 

- จดหมายยินยอมจากสปอนเซอร์ที่ญาติสนิทเท่านั้น (ในกรณีทั่วไปเจ้าหน้าที่จะขอจากผู้ที่บิดา, มารดา สามี ภรรยา เท่านั้น)

 

- หลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวกับ ผู้สนับสนุน (สูติบัตรดั้งเดิมหรือทะเบียนบ้าน หรือ ทะเบียนสมรสและแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

 

• ใบเปลี่ยนชื่อ (หากมี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

• หลักฐานการจ้างงานของผู้สมัคร: จดหมายต้นฉบับที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท/ จดหมายลางาน เป็นภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็มของผู้สมัคร - ตำแหน่งงานของผู้สมัคร - เงินเดือนของผู้สมัคร - ระยะเวลาที่ลา - วันที่กลับมาทำงานหลังจบทริป - ปีแห่งการให้บริการใน บริษัท - แสตมป์ของ บริษัท - ลายเซ็นของผู้จัดการ - ที่อยู่ บริษัท - หมายเลขโทรศัพท์ของ บริษัท - วันที่ออกจดหมายต้องไม่เกิน 30 วัน)

 

- หากผู้สมัครเป็นเจ้าของธุรกิจ:
หนังสือรับรองบริษัท ออกเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 30 วันก่อนวันที่สมัคร พร้อมกับการแปลภาษาอังกฤษ

 

- หากผู้สมัครเป็นนักเรียน: จดหมายต้นฉบับรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนลงวันที่ภายในไม่เกิน 30 วันก่อนวันสมัครวีซ่า:
(ชื่อเต็มของผู้สมัคร - ชื่อเต็มและที่อยู่ของโรงเรียน - หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน - ลายเซ็นของผู้ให้การอนุญาต)


• ประกันสุขภาพต่างประเทศ:

- ต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเข้าพัก

 

- ต้องใช้ได้กับพื้นที่เชงเก้น

 

- ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโรสำหรับค่ารักษาในโรงพยาบาลหรือค่าส่งกลับด่วน

 


• สำหรับผู้เยาว์ที่ต้องการสมัคร:
หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีและเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง:

- หนังสือยินยอมจากอำเภอเพื่อเดินทางโดยผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์แปลเป็นภาษาอังกฤษและสูติบัตร (สำเนาและต้นฉบับ)

 

- หากการส่งเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยจะต้องมีการรับรองทางกฎหมายจากสถานทูตที่มีอำนาจในประเทศไทย

 

- หากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ แต่เพียงผู้เดียวคำสั่งศาลสั่งให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

หากผู้เยาว์เดินทางคนเดียว:

- หนังสือยินยอมจากอำเภอเพื่อเดินทางไปต่างประเทศแปลเป็นภาษาอังกฤษสูติบัตรจดหมายประกาศจากทั้งพ่อและแม่ของผู้สมัครหนังสือเดินทางและสำเนาใบจองไฟลท์บินของผู้ที่เดินทางกับผู้เยาว์ หากผู้ปกครองคนหนึ่งเสียชีวิตใบรับรองการเสียชีวิตแปลเป็นภาษาอังกฤษทำการนัดหมายขอวีซ่า

ก่อนยื่นวีซ่าจะต้องทำการนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์

 

ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Czech Republic 

 

ผู้ยื่นวีซ่าจะต้องมาด้วยตนเองในการยื่นขอวีซ่า ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องมาด้วยตัวเอง พ่อหรือแม่สามารถยื่นแทนได้

 การรับวีซ่า
- หลังจากระยะเวลาพิจารณา อย่างน้อย 7 ถึง 15 วันทำการ
- สามารถรับได้ที่สถานที่ยืนวีซ่าโดยตนเองหรือผู้แทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์
 
 

จองโรงแรม

 

 Booking.com