รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฝรั่งเศส (เยี่ยมแฟน- เพื่อน-ครอบครัว)

 

 

 

รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน ประเทศฝรั่งเศส (เยี่ยมแฟน- เพื่อน- ครอบครัว)

ค่าบริการทำวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฝรั่งเศส

ราคาท่านละ 13,000 บาท

ราคาดังกล่าว รวมดังนี้ : 

1.รวมค่าบริการของบริษัท

2.รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต 80 ยูโร

3.รวมค่าธรรมเนียมของศูนย์ยื่นวีซ่า TLS , รวมค่าถ่ายรูปหากมาถ่ายที่ TLS และรวมค่าจัดส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จ่ายให้ TLS

4.รวมประกันเดินทางของบริษัท MSIG  แผน Easy visa plus ระยะเวลาครอบคลุมแผนการเดินทาง 

5.รวมแปลเอกสารฟรี 3 หน้า (แปลฟรีสำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม) (ใบแปลส่วนเกินจะขอเบิกเงินเพิ่ม ราคาหน้าละ 300บาท สำหรับการแปลเอกสารดังนี้ คือ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเกิด ใบสมรส ใบหย่า  ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์  ส่วนการแปลเอกสารอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม)

 

ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมราคาดังนี้ :

 1.  ไม่รวมค่าแปลหน้าส่วนเกิน คิดค่าแปลหน้าละ 300 บาท (เบื้องต้นแปลฟรี 3 หน้า)  ใบแปลส่วนเกินจ่ายเพิ่มหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม

 2. ไม่รวมค่าคัดหนังสือรับรองบริษัท หากต้องการให้คัดหนังสือรับรองบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีค่าบริการใบละ 400 บาท (ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์ฯ) หากต้องการบริการนี้ โปรดแจ้งล่วงหน้า

 3. ไม่รวมค่าใช้บริการห้องพรีเมียมเลาน์ของศูนย์ยื่นวีซ่า TLS ราคาท่านละ 1,600 บาท/หรือค่าบริการนอกเวลาทำการของห้องพรีเมียมเลาน์ (กรณีต้องการใช้บริการ) ราคาท่านละ  3,200 บาท ลูกค้าจ่ายเองโดยตรงในวันยื่นวีซ่ากับ TLS

 4. ไม่รวมค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้บริษัททางแมสเซนเจอร์หรือค่าจัดส่งทางไปรณีย์ ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายค่าส่งเอกสารสมัครวีซ่า

 5. ไม่รวมบริการไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ท่านที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าหรือสถานทูต มีค่าบริการเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทต่อการไป 1 ครั้ง ท่านมีจ่ายเฉพาะกรณีที่ท่านต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพราะสถานทูตร้องขอภายหลัง เพราะค่าบริการที่แจ้งไม่ได้บวกเพิ่มบริการส่วนนี้ไว้ล่วงหน้า

 

 งานบริการวีซ่าราคา 13,000 บาท  บริการท่านดังนี้ : 

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์

 2. นัดหมายจองคิวยื่นวีซ่า

 3. แปลเอกสารฟรี 3 หน้า  (แปลฟรีสำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม) 

 4. เขียนจดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

 6. ออกใบจองไฟลท์บินเพื่อใช้ขอวีซ่า เป็นใบจองใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น

 7. ฟรี ประกันเดินทางของบริษัท MSIG แผน Easy visa plus ระยะเวลาครอบคลุมแผนการเดินทางของท่าน

 8. ปริ้นเอกสารทั้งหมดให้ท่าน

 9. วันสมัครวีซ่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอหน้างานหน้าสถานที่สมัครและสแตนบายช่วยเหลือท่าน

  

 เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า :

 - การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

 - หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง

 - ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

 - หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 - ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 - ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า

 - ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

 - ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

 - บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า  แต่การจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านและเป็นความรับผิดชอบของท่านในเตรียมเอกสารเพื่อแสดงให้ ตม. ตรวจสอบในการเข้าประเทศ หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.เข้าประเทศปลายทางได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

CONTACT : 
โทร  : 081-5662214
อีเมล์ : va.seeyouagain@gmail.com
คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

Line : seeyouagainthailand