วิธีขอวีซ่าไอซ์แลนด์

 

วิธีขอวีซ่าไอซ์แลนด์  วีซ่าท่องเที่ยว 

 


ขอวีซ่าที่ไหน : โปรดทราบ วีซ่าไอซ์แลนด์ ต้องขอกับศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Denmark 

กรอกขอคิววีซ่าได้ที่ https://www.vfsglobal.com/denmark/thailand/

เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท
***เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ***

หนังสือเดินทาง: ควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากการเดินทางกลับออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น และ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในหนังสือเดินทาง ถ้าหากไม่มีหน้าว่าง 2 หน้าตามที่กำหนด ผู้ยื่นจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อนการยื่นขอวีซ่า
1.ใบสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยสมบูรณ์ 1 ชุด
2.สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จำนวน 2 ใบ
3.รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5x4.5 ซม. และเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
4.ประกันภัยการเดินทางขั้นต่ำ 30,000 ยูโรด้านรักษาพยาบาล เสียชีวิตและทุพลภาพ และการเคลื่อนศพกลับประเทศ (Travel insurance not Health insurance) มีระบุคุ้มครองโควิด19
5.หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร อายุไม่เกิน 1 เดือน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีชื่อผู้สมัคร (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน) 
ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองตัวจริงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
6.เอกสารทางการเงิน เช่น (สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง หรือสเตดเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน) 
ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor Letter (โดยสมาชิกในครอบครัวที่ออกค่าใช้จ่ายให้) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ ต้องมีเงินครอบคลุมพอใช้จ่ายตลอดทริป  เอกสารการเงินอัพเดตยอดล่าสุดไม่เกิน7 วันก่อนวันทำวีซ่า
7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Ticket Reservation) เอกสารจะต้องระบุ ชื่อสายการบินนั้นๆ รวมทั้งข้อมูลวัน-เวลา เดินทาง เที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสาร ในกรณีผู้สมัครจองผ่านทาง Travel Agency หรือสายการบินโดยตรง

8. สำเนาตราประทับเข้าออก ที่เคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันทุกหน้า

9. สำเนาวีซ่าที่เคยได้ในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ถ้ามีวีซ่าอื่นๆ ในพาสปอร์ตเล่มเก่าให้ถ่ายสำเนาวีซ่านั้ามาด้วยและถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า

10.เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง 
และตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่เข้าพัก และที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ในกรณีเข้าพักมากกว่า 1 แห่ง จำนวนคืนที่เข้าพักไม่ควรทับซ้อนกัน
11.ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง 
12. ใบค่าธรรมเนียมวีซ่า  ซึ่งต้องจ่ายออนไลน์ ให้ปริ้นมาแสดงว่าว่าได้จ่ายแล้ว

13. ใบเช็คลิสต์ ปริ้นจากหน้าเว็บของ VFS DENMARK

14. สำเนาเอกสารดังนี้ ถ้าท่านมี พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ คือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสมรส ใบหย่า สำหรับเด็กอายุต่ำว่า 18 ปี จะต้องแปลสูติบัตรและทะเบียนบ้านด้วย ในวันทำวีซ่าจะต้องถือสูติบัตรใบจริงมาด้วย  กรณีผู้ใหญ่ให้แปลทะเบียนบ้านเฉพาะหากต้องการยื่นหลักฐานความสัมพันธ์เพื่อการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ

1.ในกรณีที่ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สำเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได

2.ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

 

ระยะรอผลวีซ่า

โดยปกติสถานเอกอัคราชทูตเดนมาร์กจะใช้เวลา 15 วันตามปฎิทิน  ในการพิจารณาผลวีซ่าของผู้สมัครโดยนับจากวันที่ทางสถานทูตได้รับใบสมัครของท่าน  ระยะเวลาในการพิจาราณาผลอาจขยายได้สูงสุดถึง 45 วันตามปฏิทิน ตามแต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในการสมัครหรือกรณีที่มีการปรึกษาเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเชงเก้นที่เป็นตัวแทน

ที่มาข้อมูล : VFS Denmark 

 

Note : วีซ่าไอซ์แลนด์ขอผ่านศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก - วีเอฟเอส โกลบอล 

 

 บริการยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์

ค่าบริการวีซ่าไอซ์แลนด์/วีซ่าท่องเที่ยว ราคาบริการมี 2 ออฟชั่นให้ท่านเลือก

 แผน 1 ราคาท่านละ 2,500 บาท  ราคานี้ลูกค้าทำใบโปรแกรมเที่ยวกับใบจองที่พักทุกคืนเอง โดยลูกค้าส่งไฟล์หรือปริ้นเอกสารให้ (หากลูกค้าจองทัวร์กับบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีใบโปรแกรมเที่ยวและใบจองที่พักทุกคืนให้ยื่นวีซ่า ลูกค้าสามารถเลือกแผนนี้)

 แผน 2 ราคาท่านละ 3,500 บาท ราคานี้บริษัทออกใบจองโรงแรมใช้ยื่นวีซ่าทุกคืนรวมถึงทำแพลนการเดินทางใช้ยื่นวีซ่า  (ทำแพลนการเดินทาง หมายถึงจัดทำไฟล์เอกสารแพลนการเดินทางให้ท่าน  ท่านไม่ต้องพิมพ์เอกสารเอง แต่บริษัทจะทำเอกสารอิงตามแพลนเที่ยวจริงของลูกค้า ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่าวันที่เท่าไหร่ ไปเที่ยวเมืองใด และนอนเมืองใด จากนั้นบริษัทจะทำไฟล์เอกสารแพลนท่องเที่ยวให้ค่ะ)

 

ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมราคาดังนี้

 1. ไม่รวมค่าสมัครวีซ่าของสถานทูต 80 ยูโร ที่ต้องจ่ายล่วงหน้าออนไลน์ (ประมาณ 3,200 บาท)

 2. ไม่รวมค่าบริการต่างๆ ทั้งหมดของศูนย์ยื่นวีซ่า VFSกับค่าจัดส่งพาสปอร์ตกลับไปที่บ้านลูกค้าทางไปรษณีย์ รวมทั้งหมดประมาณท่านละ 1,200 บาท โดยลูกค้าจ่ายเองโดยตรงในวันสมัครวีซ่ากับศูนย์ยื่นวีซ่า

 3. ไม่รวมค่าแปลเอกสาร หากมีแปลจะขอเบิกเงินเพิ่มเติม เบื้องต้นลูกค้าสามารถลองขอคัดเอกสารภาษาอังกฤษกับหน่วยงานราชการก่อนนะคะ หลังจากได้เอกสารจากลูกค้าเราจะแจ้งค่าแปลและลูกค้าโปรดโอนเงินเพิ่ม คิดค่าแปลหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม

 4. ไม่รวมค่าประกันการเดินทางของบริษัทแอกซ่า ราคาประกันลูกค้าจ่ายตามจริง ลูกค้าโอนเงินเพิ่ม ราคาตามแผนประกันที่ส่งให้เลือกค่ะ หากต้องการให้ซื้อให้โปรดแจ้ง

  5. ไม่รวมค่าคัดหนังสือรับรองบริษัท หากต้องการให้คัดหนังสือรับรองบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีค่าบริการใบละ 400 บาท (ราคานี3รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์ฯ) หากต้องการบริการนี้ โปรดแจ้งล่วงหน้า

 6. ไม่รวมค่าถ่ายรูปสำหรับกรณีลูกค้าเลือกมาถ่ายที่ VFS ในวันสมัครวีซ่า ลูกค้าจ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ถ่ายรูป ราคา 250 บาท

 7. ไม่รวมค่าบริการยื่นวีซ่าที่ห้องพรีเมียมเลาน์ (กรณีต้องการใช้บริการ) ลูกค้าจ่ายโดยตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันสมัครวีซ่า ราคาท่านละ 2,400 บาท

 

งานบริการวีซ่า บริการท่านดังนี้ : 

 1. นัดหมายจองคิววันยื่นวีซ่า

 2. กรอกใบสมัคร/จ่ายค่าสมัครออนไลน์

 3. ประสานงานส่งเอกสารให้นักแปล หากมีแปลเอกสาร (แต่ลูกค้าโอนเงินค่าแปลให้เพิ่ม หากมีแปลจะขอเบิกเงินเพิ่ม ราคาหน้าละ 300 บาท)

 4. ประสานงานซื้อประกันเดินทางให้ ราคาประกันลูกค้าจ่ายตามจริง แต่ลูกค้าโอนเงินเพิ่ม ราคาตามแผนประกันที่ส่งให้เลือก

 5. ทำเอกสารแผนการท่องเที่ยวใช้ยื่นวีซ่า (บริการสำหรับลูกค้าเลือกแผนราคา 3,500 บาท)

 6. ออกใบจองไฟลท์บินเพื่อใช้ขอวีซ่า เป็นใบจองใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น

 7. ทำใบจองโรงแรมทุกคืนใช้ขอวีซ่า (บริการสำหรับลูกค้าเลือกแผนราคา 3,500 บาท)

 8. ปริ้นเอกสารให้ท่านดังนี้ ใบนัดหมายสมัครวีซ่า ใบสมัครวีซ่า ใบแปลเอกสาร ประกันเดินทาง ใบจองไฟลท์บิน ใบจองโรงแรมทุกคืน เอกสารแผนการท่องเที่ยว

 9. วันสมัครวีซ่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอหน้างานหน้าสถานที่สมัครและสแตนบายช่วยเหลือท่าน

 

 เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า

 - การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

 - หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง

 - ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

 - หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 - ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 -ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน

 -ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

 - ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

  - บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือตรวจสอบว่าประเทศนั้น/ประเภทวีซ่านั้นเปิดให้สมัครวีซ่านั้นหรือไม่และช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า แต่การได้วีซ่าและจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าประเทศ

 - หากท่านทำวีซ่าไปแล้ว แต่ประเทศปลายทางเปลี่ยนแปลงนโยบายเข้าประเทศ ทำให้ท่านไม่สามารถใช้วีซ่าเข้าประเทศได้ ท่านจะต้องรับทราบความเสี่ยงและยินยอมความเสี่ยงนั้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

CONTACT : 
อำภา  (วา)
โทร  : 063-915-5199
อีเมล์ : va.seeyouagain@gmail.com
คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

Line : seeyouagainthailand

 

บริการเสริม สำหรับท่านที่ทำวีซ่าเอง

หากท่านทำวีซ่าเอง เรามีบริการเสริม ดังนี้ คลิก

 http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1108

 

 

ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคโควิด19 สำหรับชาวต่างชาติใช้เข้าไทยเพื่อขอใบ Thailand pass ต้องซื้อแบบไหน?

 คลิก http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1130#