ABOUT

บริษัท ซียูอะเกน จำกัด (SEE YOU AGAIN CO.,LTD. ) ก่อตั้งโดย เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา (หริ่น) และครอบครัว หลังจากที่ได้ก่อตั้ง บริษัท โอซีที ทราเวล จำกัด (OCT TRAVEL s.r.o. ) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Bainbridge Bay s.r.o. เพื่อขยายไปธุรกิจ START UP นอกเหนือจาก TOUR) ทำให้ทั้งสองบริษัทฝั่งไทยและยุโรป สามารถร่วมกันจัด ทัวร์ส่วนตัวยุโรป ให้แก่คนไทยได้อย่างมีพาวเว่อร์มากขึ้น

ทัวร์ เยอรมัน - ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

มิวนิค - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อิปซี - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค - Hallstatt -5 fingers - เหมืองเกลือ - ซาลซ์บูร์ก - Lake Wolfgang - เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - Parndof Outlet

ทัวร์ เยอรมัน - ออสเตรีย 6 วัน 5 คืน

มิวนิค - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อิปซี - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค - Hallstatt -5 fingers - เหมืองเกลือ - ซาลซ์บูร์ก - Lake Wolfgang - เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - Parndof Outlet

ทัวร์ เยอรมัน - ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

มิวนิค - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อิปซี - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค - Hallstatt -5 fingers - เหมืองเกลือ - ซาลซ์บูร์ก - Lake Wolfgang - เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - Parndof Outlet

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สาธารณรัฐเชค – ออสเตรีย 7 วัน 6 คืน

กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) – สะพานชาร์ล – คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) –เชสกี้ คลุมล็อฟ (เมืองมรดกโลก) – ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 Fingers – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – วิหารเซนต์สเตฟาน - ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - พานดอร์ฟเอ้าเลท์

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สาธารณรัฐเชค – ออสเตรีย 7 วัน 6 คืน

กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) – สะพานชาร์ล – คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) –เชสกี้ คลุมล็อฟ (เมืองมรดกโลก) – ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 Fingers – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – วิหารเซนต์สเตฟาน - ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - พานดอร์ฟเอ้าเลท์

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สาธารณรัฐเชค – ออสเตรีย 7 วัน 6 คืน

กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) – สะพานชาร์ล – คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) –เชสกี้ คลุมล็อฟ (เมืองมรดกโลก) – ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 Fingers – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – วิหารเซนต์สเตฟาน - ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - พานดอร์ฟเอ้าเลท์

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สาธารณรัฐเชค – ออสเตรีย 7 วัน 6 คืน

กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) – สะพานชาร์ล – คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) –เชสกี้ คลุมล็อฟ (เมืองมรดกโลก) – ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 Fingers – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – วิหารเซนต์สเตฟาน - ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - พานดอร์ฟเอ้าเลท์

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สาธารณรัฐเชค – ออสเตรีย 7 วัน 6 คืน

กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) – สะพานชาร์ล – คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) –เชสกี้ คลุมล็อฟ (เมืองมรดกโลก) – ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 Fingers – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – วิหารเซนต์สเตฟาน - ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - พานดอร์ฟเอ้าเลท์

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สาธารณรัฐเชค – ออสเตรีย 7 วัน 6 คืน

กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) – สะพานชาร์ล – คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) –เชสกี้ คลุมล็อฟ (เมืองมรดกโลก) – ซาร์ลบวร์ก - ฮอลสตัท - 5 Fingers – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – วิหารเซนต์สเตฟาน - ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - พานดอร์ฟเอ้าเลท์